Promuj swoje miasto

Dominik Tokarski z YY, opowiada o tym jak można promować miasta poprzez dobrze zaprojektowane gadżety.

Transkrypcja podcastu zrealizowanego w ramach projektu:

Misja Partycypacja: młodzi podcasterzy obywatelscy

Odcinek 37.

Prowadzący: Dominik Tokarski (DT)

DT: Jesteśmy w kiosku „YY” na rondzie, w samym środku miasta, przy Spodku, a miejsce powstało trochę przez przypadek, dlatego, że to miało być miejsce w podcieniach Spodka, to miał być element kawiarni spodkowej, całorocznej, natomiast w trakcie jej powstawania okazało się, że żeby ona była całoroczna muszą być spełnione jakieś tam warunki budowlane, których ten lokal nie spełniał. W związku z tym kawiarnia okazała się sezonowym projektem, a sklep wylądował w innym miejscu. Akurat to miejsce było wolne po kiosku i stąd „YY Kiosk. Ten projekt jest w zasadzie dla wszystkich, jest dla mieszkańców – bo ja pamiętam czas, kiedy gdzieś jechałem na wymianę szkolną w liceum i miałem problem, żeby kupić osobie do której jadę kubek czy jakiś taki drobny upominek związany z regionem, tego rynku po prostu nie było. Dzisiaj takich miejsc jest wiele, całe szczęście jest dosyć spory wybór i jest to też miejsce właśnie dla mieszkańców i dla turystów. Stworzyłem je też dlatego, że Spodek jest ikoną architektury jedyną w swoim rodzaju w Polsce i poza Polską również i był nie ograny w ogóle. Pomyślałem, że tak jak Paryż ma Wieżę Eiffela i Berlin ma Bramę Brandenburską, a my mamy Spodek, to trzeba coś z tym Spodkiem zrobić. Myślę, że w każdym mieście jest jakieś miejsce, jest coś co można scharakteryzować jako jedyne dla tego miasta albo typowe albo na tyle kojarzące się, że będzie przełożenie, że jak zobaczymy jakąś rzecz czy produkt, to skojarzymy 
go z jakimś miejscem, miastem. Nie planuję natomiast wyjścia poza Katowice na razie. Jest to bardzo lokalne miejsce i tak jest pomyślane, jako miejsce tutaj dla ludzi stąd, dla katowiczan i osób mieszkających w okolicy. Jeżeli inne miasta mają poczucie deficytu takiego miejsca, to bardzo zachęcam ich mieszkańców do wzięcia się w garść i do działania, bo sami mieszkańcy zawsze są kowalem własnego miasta w największym stopniu, żaden książę na białym koniu ani księżniczka na białej klaczy raczej nie przyjedzie.  Evergreenem jest odświeżenie właśnie projektu wyciskarki, którą wypromowali Karolina i Piotr Jakowienko ponad 10 lat temu i evergreenem są klasyczne kubki Kato, to jest taki samograj, plus czarna torba Kato też, to jest coś, co się sprzedaje bardzo dobrze cały czas, bez względu na porę roku i aurę na zewnątrz. Jesteśmy w samym środku Katowic, na rondzie Ziętka, kopuła, adres: Rondo Ziętka 1, super adres w mieście.

Transcription of a podcast produced as part of the project:

Mission Participation: young citizen podcasters

Episode 37.

Host: Dominik Tokarski (DT)

DT: We are in the „YY” kiosk on the roundabout, right in the middle of the city, next to Spodek, and the place came into being a bit by accident, because it was supposed to be in the arcade of Spodek, It was supposed to be a part of the Spodek café, a year-round café, but in the course of its creation it turned out that in order for it to be a year-round café, some construction conditions had to be met, which the premises did not meet. As a result, the café turned out to be a seasonal project, and the shop ended up in another location. Just this place was vacant after the kiosk, hence the „YY Kiosk. This project is basically for everyone, it’s for locals – because I remember a time when I was going somewhere for a high school exchange and I had a problem buying the person I was going to buy a mug or some such small souvenir connected with the region, this market simply didn’t exist. Nowadays, there are many such places, fortunately there is quite a large selection, and it is a place for locals and tourists alike. I also created it because Spodek is an architectural icon that is unique in Poland and outside Poland too, and it was not ogled at all. I thought that just like Paris has the Eiffel Tower and Berlin has the Brandenburg Gate, and we have the Spodek, you have to do something with the Spodek. I think that in every city there is a place, there is something that can be characterised as unique to that city or typical or so associated that there will be a translation that when we see a thing or a product, we will associate it with a place, a city. But I don’t plan to go outside Katowice for the time being. It’s a very local place and that’s how it’s conceived, as a place here for people from here, for people from Katowice and people who live in the area. If other cities feel there is a deficit of such a place, I would very much encourage their residents to pick themselves up and get going, because the residents themselves are always the blacksmith of their own city to the greatest extent, no prince on a white horse or princess on a white mare is likely to come.  Evergreen is the refreshment of the design of the squeezing machine, which was promoted by Karolina and Piotr Jakowienko more than 10 years ago, and evergreen are the classic Kato mugs, which are such a self-development, plus the black Kato bag, which is something that sells very well all the time, regardless of the season and the weather outside. We are right in the middle of Katowice, at the Ziętka roundabout, the dome, address: Rondo Ziętka 1, a super address in the city.