Orsolya Máthé – Musimy wymyślić siebie na nowo

Orsolya Máthé jest absolwentką międzynarodowej administracji biznesowej. Chociaż w szkole interesowała się wolontariatem, dopiero jako studentka dołączyła do RIF, młodzieżowej organizacji Węgierskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Rumunii, której jest wiceprezeską. Jej głównym zadaniem jest edukacja i wsparcie rozwoju młodych ekonomistów. Głównym celem RIF jest dostarczanie przyszłym profesjonalistom w zakresie ekonomii aktualnej i różnorodnej wiedzy.

Transkrypcja podcastu wyprodukowanego w ramach projektu:
Mission Participation: młodzi podcasterzy-obywatele

Odcinek …
Uczestnicy: Endre TAMÁS (E), Orsolya Máthé (O).

E: Cześć wszystkim, nazywam się Endre TAMÁS i jestem moderatorem tych trzech podcastów z udziałem misji, młodych podcasterów obywatelskich. Celem tych podcastów jest odkrycie głównych problemów społecznych młodzieży w Transylwanii. Ta seria jest możliwa dzięki wsparciu aktywnego projektu małego programu regionalnego. Dziękujemy za wsparcie naszego projektu. Dziś rozmawiam z Orsolyą, która jest wiceprezesem RIF.
O: Jest to oddział młodzieżowy węgierskiego stowarzyszenia gospodarczego w Rumunii..
E: To prawda, więc dziękuję za przyjęcie mojego zaproszenia.
O: Cała przyjemność po mojej stronie.
E: Czy mógłbyś opowiedzieć nam trochę o sobie i swojej roli w tej organizacji obywatelskiej??
O: Jasne. Tak naprawdę jestem młoda i dlatego mogę być w tej organizacji, ponieważ ma ona limit wiekowy, więc ta organizacja jest przeznaczona głównie dla młodych ludzi, którzy wciąż studiują na uniwersytecie w wieku od 20 do 30 lat i są zainteresowani ekonomią i przedsiębiorczością lub tego rodzaju tematami, a ja jestem częścią tej organizacji obywatelskiej. Organizujemy różnego rodzaju okrągłe stoły, duże i małe wydarzenia. Staramy się również pomóc tym ludziom w znalezieniu pracy lub w rozwoju osobistym.
E: To brzmi bardzo dobrze. Kiedy zdecydowałeś, że chcesz być częścią tej organizacji obywatelskiej?
O: Właściwie to nie zdecydowałam się na to aktywnie. Zostałam poproszony o bycie częścią tej organizacji w 2020 roku i wtedy tak naprawdę zdecydowałam, że chcę być jej częścią, ale nie aplikowałem, powiedzmy. Zostałam poproszony o bycie częścią tej organizacji.
E: Czy ktoś z Twojej rodziny jest członkiem organizacji cywilnej lub jesteś pierwszym członkiem takiej organizacji?
O: Nie sądzę. Nie, jestem pierwszy.
E: Jakie było Twoje pierwsze doświadczenie w tej dziedzinie?
O: Jakie doświadczenie? W organizowaniu?
E: Nie tylko organizowanie, bycie częścią organizacji obywatelskiej. To twój pierwszy raz, kiedy jesteś członkiem RIF?
O: Nie, byłem również członkiem innej organizacji na wydziale. Właściwie było to po prostu inne stowarzyszenie ekonomiczne, ale dla rumuńskich i angielskich studentów, powiedzmy. I byłam obecna na niektórych wydarzeniach, w niektórych budynkach, więc to było moje pierwsze doświadczenie, myślę, że w 2017 roku, tak.
E: Wow. Jak myślisz, co jest najtrudniejsze w byciu wolontariuszem? Ponieważ możemy powiedzieć, że faktycznie pracujesz w tym widelcu jako odświeżający wiceprezes.
O: Mieć czas lub znaleźć czas na wolontariat, ponieważ oprócz pracy i wszystkiego innego te dwie rzeczy wymagają energii i czasu, a czasami bardzo trudno jest pogodzić te wszystkie rzeczy. Myślę, że tak, aby znaleźć czas i wykonywać pracę, która jest wartościowa, a nie tylko być tam jak cichy duch.
E: Ponadto możesz być członkiem organizacji RIF, mieszkasz w Transylwanii i naprawdę zdajesz sobie sprawę z głównego problemu tej populacji, które są największe na świecie? Co o tym sądzisz? To podchwytliwe pytanie.
O: W jakiej części, ponieważ jest ich tak wiele?
E: Myślę, że na poziomie społecznym.
O: Jednym z głównych problemów ludności węgierskiej jest to, że niewielu zna język rumuński tak dobrze, więc nie mogą znaleźć pracy w dużych miastach, a poza tym nie mamy bardzo konkurencyjnych wynagrodzeń w porównaniu z poziomem UE, więc wielu młodych ludzi emigruje w dzisiejszych czasach, a życie nie jest stylem życia, ale jak powiedzieć, że standardy życia są poniżej UE.
E: Tak, to prawda, ale co myślisz o przyszłości młodzieży? Czy jest za pozostaniem w Transylwanii, czy …
O: Nie.
E: Ponieważ pamiętasz też jakąś mniejszość etniczną, więc to podwójny kłopot.
O: Tak, myślę, że warto zostać, ponieważ masz wiele możliwości, których być może nie masz w innych krajach. Więc myślę, że warto, ale trzeba walczyć o swoje możliwości..
E: Jakiego rodzaju możliwości?
O: Możesz otworzyć wiele firm, jeśli masz innowacyjny obszar, powiedzmy, ponieważ rynek jest również nasycony, tak jak w innym kraju i musisz znaleźć okazję.
E: Ok, są też pewne różnice kulturowe między mniejszością a większością, ale myślę, że w pewnym momencie musimy to zaakceptować i przyzwyczaić się do tego. Jakie są punkty łączące młodych ludzi z Rumunii i Węgier??
O: Że w pewnym sensie, nie w pewnym sensie, żyjemy w tym samym kraju i jak zobaczyłam, jeśli ci ludzie faktycznie mieszkają w tym samym obszarze i znają się nawzajem, to naprawdę trudno jest nienawidzić kogoś, kogo dobrze znasz. Więc jeśli są otwarci na siebie nawzajem, myślę, że jest wiele rzeczy, które mogą ich łączyć. Są częścią tej samej kultury. Są w tym samym wieku. Konsumują te same rzeczy. Więc poza językiem prawie wszystko inne może być mniej więcej takie samo lub może być połączone.
E: Tak, to prawda, a RIF ma kilku rumuńskich partnerów, pojedynczych organizacji w tej dziedzinie, czy też nie?
O: Nie, nie sądzę, ponieważ niektóre z tych organizacji są na innym poziomie, na większym poziomie, ponieważ jest oczywiście więcej Rumunów, więcej Rumunów. Ludzie, którzy są ekonomicznymi, ekonomicznymi spekulantami, więc nie. Mamy partnerów na Węgrzech.
E: A bycie członkiem organizacji obywatelskiej oznacza również, że napotkał trudności z tym związane. Co o tym sądzisz? Jakie są największe wyzwania związane z krótką organizacją?
O: Chodzi o to, aby pozostać konkurencyjnym i zachować, powiedzmy, pełne znaczenie, ponieważ niektóre wydarzenia, które organizowaliśmy przed pandemią, nie są obecnie tak interesujące dla młodych ludzi, więc musimy wymyślić się na nowo, a także znaleźć finansowanie dla tych programów.
E: Poza tym, dlaczego organizacje obywatelskie miałyby w ogóle istnieć?
O: Ponieważ sprawiają, że społeczeństwo staje się lepsze i myślę, że każdy, kto oddaje coś społeczeństwu, czuje się lepiej i jest to lepsze zarówno dla strony dającej, jak i otrzymującej.
E: Wow, tak, myślę, że to doskonałe podsumowanie dzisiejszej rozmowy. Dziękuję za przyjęcie mojego zaproszenia Orsolya.
O: Dziękuję za zaproszenie.
E: A wy, słuchacze, dziękujemy, że jesteście z nami. Życzę wspaniałego dnia. Do widzenia.
O: Do widzenia.

Transcription of a podcast produced as part of the project:

Mission Participation: young citizen podcasters

Participants: Endre TAMÁS (E), Orsolya Máthé (O).

E: Hi everyone my name is Endre TAMÁS and I am the moderator of these three podcasts of mission participation, young citizen podcasters. The aim of these podcasts is that we would like to discover the main social issues of the youth in Transylvania. This series is made possible with support of active design of small regional programme. Thank you for supporting our project.
Today I’m chatting with Orsolya, who is Vice President of RIF.

O: Which is the youth division of the Hungarian economic society for Romania.

E: That’s true so thank you for accepting my invitation.

O: My pleasure.

E: Could you tell us a little bit about yourself and about your role in this civil organisation?

O: Sure. So actually I’m young and this is why I can be in this organisation because it does have an age limit so this organisation is designed for mainly for youngsters who are still in university between 20 and 30 years of age and they are interested in economics and  entrepreneurship or this kind of topics and I’m part of this civil organisation. We are actually organising different kinds of round tables, big or small events. We are also trying to help these people to find jobs or to help in their personal development.

E: That sounds very good. When have you decide that you want to be a part of this civil organization?

O: Actually I didn’t decide it actively. I was asked to be part of this organisation back in, I think 2020, and that’s then actually yes I decided that I want to be part of that but I didn’t apply let’s say. I was asked to be part of this.

E: Is anyone from your family a member of a civil organisation or you’re first?

O: I don’t think so. No, I’m the first.

E: What was your first experience in this area?

O: Experience like? In organising?

E: Not only organising, being a part of civil organisation. This is your first time when you are member of RIF?

O: No, I was also part of another organisation back at the faculty. Actually it was just another economic society but for Romanian and English student, students let’s say. And I was present at some events, some buildings so that was my first experience I think in 2017, yes.

E: Wow. What do you think is the hardest part of being a volunteer? Because we can say that you are actually working in this fork as a refresher vice president.

O: To have time or to make time to volunteer because besides the job and everything else these two needs energy and time and sometimes it’s very hard to juggle all these things. I think that yes  to make time and to do work that is valuable, not just be there like a silent ghost.

E: In addition, you can be a member of the RIF organisation, you live in  Transylvania and were truly aware of the main problem of this populations which are the biggest of that world? What do you think? This is a tricky question.

O:  On the what part because there are so many?

E:  I think on a social level.

O: right let’s see one of the main problem I think for the Hungarian population is that not so many knew the Romanian language so well so they can’t find jobs in big cities let’s say and besides that we don’t have let’s see very competitive salary when comparing to the eu level so a lot of the young people are emigrating these days and the life not a lifestyle though how do you say the living standards are below UE

E: Yes, that’s true but what do you think about the future of youth? Is it for staying in Transilvania or…

O: Not.

E: Because you are remember some ethnic minority too so that’s a double trouble.

O: Yes I think it’s worth it to stay because you have a lot of opportunities that maybe you don’t have in other countries. So I think it’s it’s very worth it but you have to fight for your opportunities.

E: What kind of opportunities? is

O: You can open a lot of businesses if you have innovative area let’s say because the market is also saturated as it is in another country and you have to find the opportunity

E: Okay there are some cultural differences too between the measurity and minority but at some point I think we need to accept and get used to it. What are the connecting points between Romania and Hungary young people?

O: That we are kind of, not kind of, we are living in the same country and as I saw that if these people are actually living in the same area and they knew each other it’s really hard to hate somebody that you you know very well. So if they are open to one another I think that there are many many things that they can be connected to. They are part of the same culture. They are part of the same age. They consume the same things. So besides the language almost everything else can be roughly the same or can be connected.

E:  Yes that’s true and RIF to have some Romanian partners single organisation in this area or not really?

O: No I don’t think so because some of these organisations are let’s see on another level, on a bigger level because there are obviously more Romanian people more Romanian. People who are economic, economic speculative so no. We have partners I think in Hungary.

E: And being a member of a civil organisation also means that he faced difficulties of this. what do you think? What are the biggest challenges of brief organisation?

O: Is to remain competitive and to remain let’s say meaning full because some of the events that we organised before the pandemic aren’t so interesting for the youngsters nowadays so that we need to reinvent ourselves and also to find the financing for these programmes.

E:  Besides these, why should civil organisations even exist?

O: Because they make the society better and I think that everyone who is giving something back to the society it makes them feel better and it’s better both to giving side or also the receiving side.

E: Wow yeah I think this is an excellent conclusion for today’s conversation. Thank you for accepting my invitation Orsolya.

O: Thank you for the invitation.

E: And you listeners thank you for being with us. Have a wonderful day. Goodbye.

O: Goodbye.