Péter Timár. Pieniądze nie są głównym problemem, najważniejsza jest komunikacja.

Péter Timár jest młodym ekonomistą i studentem prawa na Wydziale Prawa Uniwersytetu Babes-Bolyai. Od 2018 działą w organizacji Mikó Szakkollegium w Klużu-Napoce. Głównym celem działalności tej organizacji jest organizacja spotkań studentów prawa i ekonomii oraz profesjonalne szkolenia i weekendy społecznościowe.

Transkrypcja podcastu wyprodukowanego w ramach projektu:

Mission Participation: młodzi podcasterzy-obywatele

Uczestnicy: Endre TAMÁS (E), Péter Timár (P).

E: Cześć wszystkim, nazywam się Endre TAMÁS i jestem moderatorem tych trzech odcinków Mission Participation. Młodzi obywatele i podcasterzy. Celem tych podcastów jest odkrycie problemów społecznych młodzieży w Transylwanii. Seria jest możliwa dzięki wsparciu aktywnych obywateli z programu regionalnego.  Dziękujemy za wsparcie naszego projektu. Dzisiaj rozmawiam z Peterem, który jest członkiem Mikó Szakollégium, dziękujemy za przyjęcie naszego zaproszenia.

P: Dziękuję.

E: Opowiedz nam trochę o sobie i o swojej roli w tej organizacji obywatelskiej.

P:  Tak, jestem Peter i jestem z organizacji MIKÓ i po prostu pamiętam, ale przyczyniam się do wszystkiego w tym momencie w organizacji..

E: Kiedy zdecydowałeś, że chcesz być częścią tej organizacji obywatelskiej??

P: Na trzecim roku studiów na uniwersytecie biznesowym zdecydowałem się spróbować i aby być częścią tej organizacji, potrzebowałem pomocy w nauce i zdecydowałem się uzyskać pomoc od tej młodej społeczności..

E: Czy ktokolwiek z członków Twojej rodziny jest członkiem organizacji cywilnej lub pierwszej organizacji cywilnej?

P: Myślę, że jestem pierwszy.

E: Jakie było Twoje pierwsze doświadczenie w tej dziedzinie?

P: Cóż, jestem w liceum. Byłem wolontariuszem w kilku projektach studenckich z ,,Youth projected my city”, a następnie zostałem wolontariuszem w innym projekcie.

E: OK, a co uważasz za najtrudniejszą część bycia wolontariuszem, ponieważ możemy powiedzieć, że faktycznie byłeś wolontariuszem w tym MIKÓ SZAKKOLLÉGIUM?

P: Tak, myślę, że najtrudniejszą częścią jest kontynuowanie i dołączanie do jakichkolwiek zadań..

E: Jakiego rodzaju zadań?

P: Myślę, że ta organizacja organizuje bardzo różne wydarzenia i staje się wolontariuszem i pomocną dłonią na tych wydarzeniach.

E: Ilu ma członków?

P: Myślę, że w tej chwili 54 członków.

E: Bez absolwentów czy z?

P: Nie bez bez

E: Oprócz tego, że jesteś członkiem organizacji MIKÓ, mieszkasz w Transylwanii i jesteś naprawdę świadomy głównych problemów tej populacji, które są największe ze wszystkich?

P: Myślę, że połączenie z innymi studentami lub innymi. Tak naprawdę nie łączymy się wystarczająco. W ten sposób poznajemy się nawzajem i poznajemy problemy innych części społeczeństwa. Chodzi mi o to, jakie mamy pomysły i nie dzielimy się nimi.

E: Zobacz, a co Ty myślisz o przyszłości młodzieży. Czy warto zostać w Transylwanii jako członek mniejszości?

P: Tak, myślę, że tak, warto, bo po prostu trudno jest znaleźć tu swoje miejsce, ale jeśli już je znajdziesz, będzie to bardzo zachwycające i zostaniesz tutaj.

E: Nie jesteś z Klużu, jesteś z innego miasta i dlaczego przeprowadziłeś się tutaj i jesteś na ostatnim roku studiów, żałuję, że zostałem w Klużu.

P: W tej chwili nie wiem, czy chcę zostać na dwa lata, ale nie wiem, co przyniesie przyszłość.

E: Istnieją pewne różnice kulturowe między większością a mniejszością. Ale w pewnym momencie myślę, że musimy zaakceptować, że przyzwyczailiśmy się do 100 punktów łączących naród rumuński i węgierski.

P: Myślę, że powiedziałem wcześniej, że komunikacja jest kluczem. W każdym miejscu i na każdym wydarzeniu lub po prostu wydarzeniu kulturalnym w popsach lub staramy się, aby większość i mniejszość były razem w jednym miejscu, a wtedy komunikacja jest kluczem, jak sądzę.

E: W obszarze, w którym uczysz się lub studiujesz w tym momencie, większość miejsc urodzenia jest w wieku rumuńskim, istnieją pewne organizacje obywatelskie, które współpracują z językiem rumuńskim.

P: Nie, mamy kilka organizacji na Węgrzech, z którymi obecnie współpracujemy, ale staramy się otworzyć na rumuńskich wolontariuszy lub organizacje..

E: Bycie członkiem organizacji obywatelskiej oznacza również, że musisz stawić czoła trudnościom związanym z tym obszarem obywatelskim. Co sądzisz o największych wyzwaniach organizacji MIKÓ?

P: Myślę, że jeśli zamierzamy zorganizować wydarzenie, to ludziom, którzy chcą przyjść, trudno jest dotrzeć do ludzi, aby przyszli na zorganizowane przez nas wydarzenie, ponieważ trzeba dobrze przeprowadzić komunikację, część marketingową lub część mediów społecznościowych.

E: I być może problemy finansowe, takie jak czytanie o tym, ponieważ tak mało organizacji może organizować wydarzenia, ponieważ nie mają na to budżetu.

P: Tak, jeśli dobrze to zorganizujesz i możesz zebrać trochę pieniędzy, możesz to zorganizować, ale nie sądzę, aby pieniądze były główną kwestią tego wydarzenia, organizując wydarzenia lub nie lub dezorganizując je, ponieważ naszym głównym celem nie jest zbieranie pieniędzy i organizowanie wydarzeń za te pieniądze. Staraliśmy się uczynić go bardziej dostępnym tylko dlatego, że ludzie nie tylko dlatego, że bez pieniędzy, ponieważ wydarzenia są bezpłatne. Nie, to jest bardziej dostępne dla ludzi i bardziej dostępne dla studentów..

E:  Czy MIKÓ współpracuje z niektórymi uniwersytetami w Rumunii lub w innych krajach??

P:  Nie, nie bardzo, ale jeśli potrzebujemy miejsca na uniwersytecie, potrzebujemy miejsca na jakiekolwiek wydarzenia, możemy skontaktować się z uniwersytetem i możemy mieć salę konferencyjną lub coś w tym rodzaju..

E: Jakiego rodzaju wydarzenia odbywają się w tej organizacji? Czy niektóre są publiczne, a niektóre prywatne?

P: Tak, głównie prywatnie, ale mamy otwarty dzień otwarty, kiedy odbywają się rozmowy, które są otwarte dla każdego, kto jest zainteresowany przyjściem na nasze wydarzenie, ale głównie organizujemy wydarzenia dla siebie dla członków organizacji.

E: Jest tam biznes i miejscowi, a to największe wydarzenie MIKÓ cierpi bardziej niż w ciągu roku, a to jest na wiosnę i tak wielu ludzi jest tam skoncentrowanych i myślę, że jest tak wielu Rumunów, ponieważ niski język jest w większości w języku, więc jest to trudne.  Czy ta organizacja ma również rumuńskich członków?

P: Nie, ale na niskim poziomie, gdzie członkowie organizacji studiują prawo, głównym językiem jest rumuński, ponieważ jest to oczywiście rumuńskie prawo i musieliśmy mieć kilku prelegentów lub prezenterów na tym wydarzeniu. Najlepszymi prezenterami i prelegentami w tej dziedzinie są Rumuni i chcieliśmy, aby studenci, którzy uczą się na niskim poziomie lub uczą się na uniwersytecie prawniczym, zobaczyli to samo prestiżowe doświadczenie.

E: Dlaczego organizacje obywatelskie powinny w ogóle istnieć w mniejszości, jaką stanowią węgierskie organizacje obywatelskie? Jaki jest ich cel? Co o tym sądzisz?

P: Myślę, że organizacje mogą łączyć ludzi, a tak naprawdę nie mamy możliwości łączenia się z nimi w tym obszarze, ponieważ główne organizacje są w języku rumuńskim, a my staraliśmy się nawiązać lepszą więź z różnymi studentami w tym samym języku. Myślę, że głównym celem jest łączenie ludzi i dążenie do osiągnięcia naszych celów.

E: To wspaniałe zakończenie tej rozmowy. Dziękuję za przyjęcie mojego zaproszenia.

P: Dziękuję.

E: A słuchaczom dziękujemy za bycie z nami i życzymy miłego dnia. Do widzenia.

Transcription of a podcast produced as part of the project:

Mission Participation: young citizen podcasters

Participants: Endre TAMÁS (E), Péter Timár (P).

E: Hi everyone my name is Endre TAMÁS and I am the moderator of these three episodes of the Mission Participation. Young citizens and podcasters. The aim of these podcasts would be to discover name social issues of the youth in Transilvania. The series is made possible with the support of active citizens from regional programm.  Thank you for supporting our project.
Today I’m chatting with Peter, who is a member of Mikó Szakollégium thank you for accepting our invitation.

P: Thank you.

E: Tell us a little bit about yourself and about your role in this civil organisation.

P:  Yes I am Peter and I am from MIKÓ organisation and I just remember but I’m contributing for everything at this point in the organisation.

E: When  did you decide that you  wanted to be a part of this civil organisation?

P: Well my third year at the business university I decided to give a try and to be a part of this organisation I needed some help with my studies and I decided to get help from this young community.

E: Is anyone from your family member office a civil organisation or one first?

P: I think I’m the first.

E: What was your first experience in this area?

P: Well I am in the high school. I’ve volunteered on some student projects with the ,,Youth projected my city” and then I became a volunteer at another project.

E: OK and what do you think is the hardest part for being a volunteer  because we can say that you were actually a volunteer  in this MIKÓ SZAKKOLLÉGIUM. ?

P: Yes the hardest part is I think to keep going and to join any tasks.

E: What kind of tasks?

P: I think this organisations is organising very various events and becoming volunteering and becoming helpful hand at this events.

E: How many member has?

P: I think 54 members at this moment.

E: Without the alumni members or with?

P: No without without

E: In addition to being a member of the MIKÓ organisation you live in Transylvania and you are truly aware of the main problems of this population which are the biggest of all?

P: I think the connection with the other students or the other ones. We don’t really connect enough. In that way, to know each other and to know other parts of the focus and other parts of the society 's problems you know. I mean what kind of ideas we have and we don’t share the ideas.

E: See, and what do you think about the future of youth. Is it worth to stay in Transylvania as a member of minority?

P:  yeah I think yes it is worth it because it’s just hard to find your place here but but if you find it it it would be very much delightful and you will stay here

E: You are not from Cluj, you are from another city and why you have moved here and you are in your last year at university I repent to stay here in Cluj.

P: Right now I don’t know I will I want to stay for I think two years but but I don’t know right now I don’t know what the future holds for me

E: And did are some cultural differences between the  majority and minority. But at some point I think we need to accept that get used 100 connect points between the Romanian and  Hungarian people.

P: I think I said it earlier that communication is the key. For getting together at any point and at any event or just a cultural event in the pops or we’re trying to make the majority and minority together at the one place and then the communication is the key, I think.

E: In the area that  you are learning or studying at this point the majority of the birthplaces is in Romanian age are some order civil organisations that are coworking with romanian.

P: No Romania no we have some organisations in Hungary that we are coworking with right now but we are trying to to open to the Romanian volunteers or organisations.

E: Being a member of civil organisation also means that you face the difficulties of these of this civil area. What do you think about the biggest challenges of MIKÓ organisation?

P: I think that if we if you’re going to organise an event that the people who want to come it’s difficult to reach people to come to our organised event because I need to be it needs to be done well the communication the marketing part or the social media part.

E: And maybe financial problems like reading about it because so legacy organisations can organise events because they don’t have a budget for it.

P: Yeah, if you if you organise it well and it’s you can raise some money you can organise it but I don’t think the money is the main issue of this event organising the events or not or disorganisation to go well because we don’t our main goal is not to raise money end and with that money to organise events. We tried to make it more accessible just because people don’t just because without money because the events are free. You don’t, it’s more accessible to the people and more accessible to the students to come.

E:  Are MIKÓ collaborating with  some universities here in Romania or in other countries?

P:  No, not really but if we need a if you need to stay at at the university we need need a place to stay for any events we can contact the university and we can have  conference room or something like that.

E: what kind of events do you have in this organisation? Are some public and some private too?

P: Yeah mainly private but we have a open open day when there there are some talks that is open for anyone who is interested in coming to our event but mainly we we just organise events for ourselves for the members of the organisation.

E: There is a business and locals and this is the biggest event of MIKÓ suffer than in the year and this is in the spring and and so many people are concentrated there and I think there are so many Romanian people also because the low language is in is the majority in language so it’s difficult.  Do you have any or this organisation have any Romanian member too?

P: No, but at low part where the the organisation members studying law in the main language is Romanian because it’s the Romanian law of course and we needed to to have some talkers or presenters at this event. And the best presenters and talkers in this area is romanian and we wanted to have a see mix same prestige experience for the low when when the the students who learning low or learning at the university of law.

E: Why should civil organisations even exist in the minority so  Hungarian civil organisations even exist? What is the aim? What do you think?

P: I think because  of  the organisations can connect people and we don’t really have opportunities to connect with this in this area because the main organisations are in Romanian language and we tried to have a better bond with different students in the same language. I think it’s the main goal to connect people and to have a  come-on goal to reach our purposes.

E: This is an awesome conclusion of this conversation. Thank you for accepting my invitation.

P: Thank you.

E: And the listeners thank you for being with us and have a wonderful day. Goodbye.